Strona: Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych / Studium Języków Obcych

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

2015-11-17

Konkurs dla studentów PRz zarejestrowanych na platformie językowej MyEnglishLab 
w roku akademickim 2014/2015

Zapraszamy studentów Politechniki Rzeszowskiej z 3-go roku studiów z wszystkich kierunków oraz studentów z 2-go roku studiów na Wydziale Zarządzania (z wyjątkiem kierunku Logistyka), zarejestrowanych na platformie językowej MyEnglishLab w roku akademickim 2014/2015, do udziału w konkursie wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego, organizowanym przez Studium Języków Obcych PRz we współpracy z wydawnictwem Pearson oraz Samorządem Studenckim.

Celem konkursu jest pogłębianie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego.

I miejsce

Tygodniowy pobyt oraz kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii w przerwie miedzysemestralnej (luty 2016 r.).

II–IV miejsce

Udział w wybranym kursie językowym organizowanym przez Studium Języków Obcych PRz w semestrze letnim 2015/2016.

 

Jak wziąć udział w konkursie:

 1. Zaloguj się na swoje konto w MyEnglishLab i odbierz wiadomość o konkursie.
 2. Skopiuj i wklej link z wiadomości w pasek adresowy przeglądarki.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (pamiętaj, aby podać wszystkie wymagane dane).
 4. Czekaj na mail z indywidualnym kodem dostępu do testu internetowego.

 

Regulamin konkursu dla studentów PRz zarejestrowanych na platformie językowej MyEnglishLab 
w roku akademickim 2014/2015

 1. Organizator konkursu:

Organizatorami konkursu jest Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z Samorządem Studenckim Politechniki Rzeszowskiej.

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zainteresowań i wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego.
 • Podnoszenie umiejętności językowych.
 • Kształtowanie kompetencji interkulturowych.
 • Kształtowanie tolerancji i otwartości na inne narody oraz ich kulturę.
 1. Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy w roku akademickim 2014/2015 dokonali rejestracji na platformie językowej MyEnglishLab, wykonali minimum 90% wymaganych ćwiczeń oraz uzyskali zaliczenie z lektoratu języka angielskiego w semestrze letnim 2014/2015.

 1. Termin konkursu:
 • I etap konkursu zostanie przeprowadzony w formie internetowego testu wielokrotnego wyboru. W celu zgłoszenia udziału w konkursie i przystąpienia do testu internetowego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem otrzymanym poprzez komunikator platformy MyEnglishLab. Po zgłoszeniu udziału w konkursie na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy przesłany zostanie indywidualny kod dostępu do testu. Test będzie można wykonać w dniach od godz. 0:00 dnia 27 listopada do godz. 24:00 dnia 28 listopada 2015 r. Przed wykonaniem testu niezbędne będzie podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer indeksu, nazwa grupy zajęciowej na platformie MyEnglishLab, adres email do kontaktu.
 • II etap konkursu w formie pisemnego testu odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015. Szczegóły dotyczące sali oraz godziny testu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie na stronie internetowej SJO oraz Samorządu Studenckiego.
 1. Zakres tematyczny konkursu:

Wiedza o kulturze, historii, geografii, polityce itp. krajów obszaru anglojęzycznego, sprawdzona w formie testów w języku angielskim.

 1. Przebieg konkursu:
 • Po rozwiązaniu testu online 20 studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów zostanie zakwalifikowanych do uczestnictwa w II etapie konkursu.
 • W przypadku, gdy więcej niż jeden student uzyska tę samą liczbę punktów, liczba studentów zakwalifikowanych do II etapu może ulec zmianie.
 • Organizator zawiadomi studentów o przejściu do II etapu konkursu drogą mailową.
 • Studenci, którzy w czasie trwania II etapu konkursu mają inne zajęcia, mogą uzyskać w Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej zaświadczenie zwalniające z zajęć.
 • Studenci zakwalifikowani do II etapu są zobowiązani do przyniesienia ważnej legitymacji studenckiej, na podstawie której będą weryfikowani przed przystąpieniem do testu.
 • W trakcie rozwiązywania testu elektronicznego uczestnicy nie mogą opuszczać bieżącego okna przeglądarki, otwierać dodatkowych zakładek i okien w przeglądarce internetowej, wykonywać operacji 'PrtSc'. Wykonanie niedozwolonych operacji spowoduje zablokowanie i anulowanie testu.
 • W trakcie rozwiązywania testu pisemnego w II etapie konkursu uczestnicy nie mogą porozumiewać się, ani korzystać z jakichkolwiek pomocy naukowych czy urządzeń elektronicznych.
 • Uczestnicy II etapu konkursu piszą czarnym lub niebieskim długopisem oraz nie używają korektora.
 • W trakcie II etapu uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania instrukcji umieszczonej na teście.
 • W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba uzyska tę samą liczbę punktów o przyznaniu nagród IIV decydować będzie prezentacja ustna i multimedialna na temat: „Dlaczego zdecydowałem/zdecydowałam się na studia na Politechnice Rzeszowskiej?”. Zasady przeprowadzenia prezentacji objęte są osobnym regulaminem.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 7 grudnia 2015 poprzez powiadomienie uczestników II etapu drogą mailową, lub 17 grudnia w przypadku przeprowadzenia dodatkowego konkursu na prezentację ustną i multimedialną.
 • Zwycięzcy konkursu wyłonieni w II etapie winni drogą mailową do godziny 12.00 dnia 10 grudnia 2015 potwierdzić chęć odbioru nagród. W przypadku przeprowadzenia dodatkowego konkursu na prezentację ustną i multimedialną termin potwierdzenia upływa o godzinie 12.00 dnia 21 grudnia.
 • Zdobywca I nagrody winien jest zadeklarować, że spełnia wszelkie prawne wymagania oraz posiada wymagane dokumenty umożliwiające wyjazd do Wielkiej Brytanii w okresie przerwy międzysemestralnej.
 • W przypadku rezygnacji zdobywcy nagród z ich odbioru, nagrody są przyznawane studentom według listy rankingowej.
 1. Komisja Konkursowa:

Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja złożona z Kierownika Studium Języków Obcych PRz, dwóch lektorów języka angielskiego, przedstawiciela wydawnictwa Pearson będącego fundatorem nagród, oraz przedstawiciela Samorządu Studenckiego PRz. Komisja jest także odpowiedzialna za ocenę prac w II etapie konkursu.

 1. Nagrody:
 • I miejsce bezpłatny udział w tygodniowym kursie języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, wraz z pokryciem kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas przerwy międzysemestralnej w lutym 2016 roku.
 • IIIV miejsce – bezpłatny udział w wybranym kursie językowym organizowanym przez Studium Języków Obcych w semestrze letnim 2015/2016. Zasady uczestnictwa w kursach językowych objęte są osobnym regulaminem dostępnym w siedzibie SJO i na stronie internetowej SJO.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny regulamin.
 • Przystępując do konkursu, uczestnik zobowiązuje się, iż w razie otrzymania nagrody, nieodpłatnie udzieli Organizatorowi zgody na opublikowanie swoich danych osobowych: imienia, nazwiska oraz roku i kierunku studiów, w środkach masowego przekazu wraz z informacją o konkursie i wygranej.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu konkursu w przypadku zaistnienia przeszkód wynikających z przyczyn od niego niezależnych.

 

Regulamin konkursu na najlepszą prezentację dla studentów PRz zarejestrowanych na platformie językowej MyEnglishLab w roku akademickim 2014/2015

 1. Organizator konkursu:

Organizatorami konkursu są Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z Samorządem Studenckim Politechniki Rzeszowskiej.

 1. Uczestnicy:

Do dodatkowego konkursu na najlepszą prezentację kwalifikują się osoby, które uzyskały tę samą liczbę punktów w II etapie konkursu dla studentów zarejestrowanych na platformie językowej MyEnglishLab w roku akademickim 2014/2015 i zajmują w rankingu jedno z czterech najwyższych miejsc.

 1. Termin konkursu:

Konkurs na najlepszą prezentację odbędzie nie wcześniej niż 7 dni po ogłoszeniu wyników II etapu konkursu. Uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej zawiadomieni o dokładnej dacie, godzinie oraz miejscu konkursu.

 1. Forma:
 • Uczestnicy konkursu przygotowują prezentację multimedialną w języku angielskim w programie PowerPoint na temat „Dlaczego zdecydowałem/zdecydowałam się na studia na Politechnice Rzeszowskiej?”.
 • Prezentacja nie może być krótsza niż 6 minut i nie dłuższa niż 10 minut.
 • Uczestnicy wygłaszają przygotowane prezentacje przed Komisją złożoną z Kierownika Studium Języków Obcych PRz, dwóch lektorów języka angielskiego, przedstawiciela wydawnictwa Pearson będącego fundatorem nagród, oraz przedstawiciela Samorządu Studenckiego.
 1. Kryteria oceny:

Każdy członek Komisji może przyznać uczestnikowi maksimum 20 punktów. Po zakończeniu prezentacji Komisja sumuje przyznane punkty.

Punktacja:
Poprawność językowa i gramatyczna: 05 punktów.
Płynność wypowiedzi: 05 punktów.
Zawartość merytoryczna: 05 punktów.
Oryginalność i kreatywność prezentacji: 05 punktów.

W przypadku uzyskania przez studentów tej samej liczby punktów Komisja przeprowadzi głosowanie.

Zwycięzcą konkursu na najlepszą prezentację zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę punktów. Nagrody IIV są przyznawane zgodnie z listą rankingową sporządzoną na podstawie wyników II etapu konkursu i konkursu na najlepszą prezentację.

Back to news archive

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję