Strona: Ankietyzacja sem. zimowy, r. ak. 2017-2018 / Centrum Języków Obcych

Ankietyzacja sem. zimowy, r. ak. 2017-2018

Rzeszów, 19.04.2018

Sprawozdanie z ankietyzacji i hospitacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.

Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej.

 

 1. Sprawozdanie z ankietyzacji.

W Studium Języków Obcych PRz w semestrze zimowym 2017/18 przeprowadzono dwie ankiety, zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych:

- ankietę oceny nauczyciela akademickiego,

- ankietę oceny modułu kształcenia.

Ankietyzacja odbyła się w terminie od 31 stycznia do 20 lutego 2018 r. poprzez system USOS-web. W procesie ankietyzacji mógł wziąć udział każdy student uczestniczący w zajęciach z modułu kształcenia – język obcy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.

 

 1. Ankieta oceny nauczyciela akademickiego:

 Ocenie poddani zostali wszyscy nauczyciele SJO prowadzący zajęcia z języków obcych w semestrze zimowym 2017/18 ( w sumie 37 nauczycieli, w tym dwóch nauczycieli nieetatowych prowadzących zajęcia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) . Ankieta zawierała następujące pytania oceniane w skali ndst - bdb:

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel:

 

 • realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie modułu?
 • rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć?
 • jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)?
 • prowadzi zajęcia interesująco?
 • jest taktowny i życzliwy wobec studentów?
 • wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?
 • ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu?

Skala ocen:

nie wiem/nie mam zdania (odpowiedź nie wliczana do średniej)

2 niedostateczny

3 dostateczny

4 dobry

5 bardzo dobry

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki ankiety oceny nauczyciela akademickiego w SJO PRz w semestrze zimowym 2017/18 zaprezentowane są w poniższej tabeli (średnie z pytań nr 1 – 7 ocenianych w skali ndst – bdb) uporządkowane malejąco:

 

Nauczyciel nr …

Średnia z pytań ankiety oceny nauczyciela (pytania nr 1-7)

Liczba odpowiedzi

(pytania nr 1-7)

Liczba oceniających (pytania nr 1-7)

1

5,0

420

60

2

5,0

224

32

3

4,98

356

51

4

4,98

112

16

5

4,97

364

52

6

4,97

112

16

7

4,96

28

4

8

4,96

468

67

9

4,95

404

58

10

4,94

413

59

11

4,93

348

50

12

4,93

349

50

13

4,93

390

56

14

4,93

56

8

15

4,91

516

73

16

4,9

292

42

17

4,9

321

46

18

4,89

327

47

19

4,89

257

37

20

4,88

273

39

21

4,86

284

41

22

4,86

343

49

23

4,86

321

46

24

4,85

333

48

25

4,85

139

20

26

4,8

252

36

27

4,74

300

43

28

4,74

316

45

29

4,74

280

40

30

4,73

96

14

31

4,73

354

50

32

4,71

266

39

33

4,68

210

30

34

4,64

188

27

35

4,57

322

46

36

4,56

223

32

37

4,36

14

2

ŚREDNIA:

4,84*

10271*

1470*

 

 

* dane uwzględniające łącznie nauczycieli etatowych i nieetatowych

 

 

Średnia ocen w ankiecie nauczyciela (pytania nr 1-7) wyniosła:

 1. a) łącznie dla pracowników etatowych i nieetatowych: 4,84
 2. b) tylko dla pracowników etatowych: 4,86
 3. c) tylko dla pracowników nieetatowych: 4,76

 

Liczba odpowiedzi w ankiecie nauczyciela (pytania nr 1-7) wyniosła:

 1. a) łącznie dla pracowników etatowych i nieetatowych: 10271
 2. b) tylko dla pracowników etatowych: 10229
 3. c) tylko dla pracowników nieetatowych: 42

 

Liczba oceniających studentów w ankiecie nauczyciela (pytania nr 1- 7) wyniosła 1470

 

 

Wszyscy nauczyciele SJO zostali ocenieni pozytywnie. W przypadku pytań ocenianych w skali ndst-bdb najwyższa średnia ocena nauczyciela wyniosła 5,0, najniższa średnia ocena to 4,36.

 

Ocenę powyżej 4,5 uzyskało  97%  nauczycieli SJO. Ocena poniżej 4,5 (tj. 4,36) dotyczy jednego nauczyciela (nieetatowego) , który został oceniony jedynie przez dwóch studentów.

 

Liczba nauczycieli ocenionych przez mniej niż 15 studentów wyniosła 4 osoby: 2 nauczycieli nieetatowych oraz 2 nauczycieli etatowych (ocenieni przez 14 i 8 studentów). Wszyscy nauczyciele, którzy zostali ocenieni przez mniej niż 15 studentów będą ponownie oceniani w semestrze letnim.

 

Kierownictwo SJO oraz Pełnomocnik ds. ZJK przeanalizowali również treść komentarzy, które umieścili studenci uczestniczący w ankietyzacji. Nauczyciele zostali poinformowani drogą elektroniczną, że mogą zapoznać się z wynikami swoich ankiet w systemie USOS.

 

Wśród komentarzy zamieszczonych przez studentów dominowały opinie pozytywne dotyczące głównie przyjaznej atmosfery na zajęciach i interesującego, angażującego sposobu prowadzenia zajęć np. z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz stwarzania przez nauczyciela możliwości używania języka mówionego.

Pojawiały się komentarze wskazujące na zbyt małą ilość godzin przeznaczoną na lektorat z  języków obcych oraz sporadycznie niedopasowania poziomu lektoratu i podręcznika do wiedzy studentów. Jeśli chodzi o dopasowanie poziomu lektoratu do wiedzy studentów, to od semestru letniego 2017/18  przydział do nowych grup lektoratowych odbywa się na podstawie wyników testu poziomującego rozwiązywanego przez studentów, co powinno zwiększyć trafność doboru studentów do grup językowych na odpowiednim poziomie.

 

 

 1. Ankietyzacja modułów kształcenia.

 

Ankietyzacja modułów kształcenia odbyła się poprzez system USOS. Studenci udzielali odpowiedzi na następujące pytania:

 

 1. Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca?
 2. Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?
 3. Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?
 4. Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzalne na innych modułach)?
 5. Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) był właściwy?
 6. Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

 

Możliwe odpowiedzi to: TAK, NIE MAM ZDANIA, NIE.

 

Liczba ocenionych modułów kształcenia: 115

Liczba ocenionych zajęć: 115

Liczba wypełnionych ankiet: 1476

 

 

 

 

 

 

 1. a) Studia stacjonarne

- pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

 

Lp.

Treść pytania

TAK

NIE MAM

ZDANIA

NIE

1

Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca?

77,35%

17,55%

5,10%

2

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?

86,48%

8,61%

4,92%

3

Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?

87,68%

10,68%

1,64%

4

Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzalne na innych modułach)?

77,21%

16,84%

5,95%

5

Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) był właściwy?

76,39%

22,59%

1,03%

6

Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

83,57%

10,47%

5,95%

 

- pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne

 

Lp.

Treść pytania

TAK

NIE MAM

ZDANIA

NIE

1

Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca?

83,31%

11,88%

4,80%

2

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?

84,47%

9,09%

6,44%

3

Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?

87,77%

9,58%

2,65%

4

Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzalne na innych modułach)?

86,11%

10,61%

3,28%

5

Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) był właściwy?

83,03%

14,83%

2,15%

6

Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

85,59%

9,23%

5,18%

 

- drugiego stopnia stacjonarne

 

Lp.

Treść pytania

TAK

NIE MAM

ZDANIA

NIE

1

Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca?

94,74%

5,26%

0%

2

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?

84,21%

15,79%

0%

3

Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?

94,74%

5,26%

0%

4

Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzalne na innych modułach)?

94,74%

5,26%

0%

5

Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) był właściwy?

94,74%

5,26%

0%

6

Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

89,47%

5,26%

5,26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- trzeciego stopnia stacjonarne

 

Lp.

Treść pytania

TAK

NIE MAM

ZDANIA

NIE

1

Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca?

81,28%

18,18%

0,00%

2

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?

100%

0,00%

0,00%

3

Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?

100%

0,00%

0,00%

4

Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzalne na innych modułach)?

90,91%

9,09%

0,00%

5

Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) był właściwy?

100%

0,00%

0,00%

6

Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

100%

0,00%

0,00%

 

 

 

 1. b) Studia niestacjonarne

- pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne

 

Lp.

Treść pytania

TAK

NIE MAM

ZDANIA

NIE

1

Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca?

76,67%

20,00%

3,33%

2

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?

95%

0,00%

5,00%

3

Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?

90,00%

10,00%

0,00%

4

Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzalne na innych modułach)?

78,33%

18,33%

3,33%

5

Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) był właściwy?

68,33%

30,00%

1,67%

6

Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

81,67%

8,33%

10,00%

 

- pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne

 

Lp.

Treść pytania

TAK

NIE MAM

ZDANIA

NIE

1

Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca?

91,57%

8,43%

0,00%

2

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?

93,98%

4,82%

1,20%

3

Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?

87,95%

9,64%

2,41%

4

Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzalne na innych modułach)?

87,95%

10,84%

1,20%

5

Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) był właściwy?

85,54%

13,25%

1,20%

6

Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

83,13%

9,64%

7,23%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- drugiego stopnia niestacjonarne

 

Lp.

Treść pytania

TAK

NIE MAM

ZDANIA

NIE

1

Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca?

71,43%

14,29%

14,29%

2

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?

85,71%

0,00%

14,29%

3

Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?

85,71%

0,00%

14,29%

4

Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzalne na innych modułach)?

71,43%

14,29%

14,29%

5

Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) był właściwy?

100%

0,00%

0,00%

6

Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

57,14%

28,57%

14,29%

 

 

 

 1. Hospitacje w semestrze zimowym 2017/18.

 

Hospitacje w SJO PRz prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych.

Wszystkie hospitacje w SJO PRz zaplanowane zostały na semestr letni 2017/18, w związku z tym w semestrze zimowym nie przeprowadzono hospitacji.

 

 

Sporządziła:                                                                                      Zatwierdziła:

mgr Iwona Jagusztyn                                                                         mgr Katarzyna Kania                               

Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości Kształcenia                          Kierownik SJO PRz

w SJO PRz

 

 

 

 

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję