Strona: Procedury / Centrum Języków Obcych

Procedury

Hospitacja zajęć dydaktycznych

Procedura Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Międzywydziałowej Jednostce Uczelnianej

 

 

 

Tytuł: Hospitacja zajęć dydaktycznych

 

 

  1. Podstawa prawna procedury:

Zarządzenie nr 46/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 22 listopada 3013 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych.

 

  1. Cel procedury:

Zapewnienie właściwego przebiegu procesu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli w Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej w celu  monitorowania i podnoszenia jakości procesu dydaktycznego.

 

  1. Zakres stosowania procedury:

Procedura stosowana jest w Studium Języków Obcych PRz i podlegają jej wszyscy nauczyciele w jednostce, nie rzadziej niż raz na dwa lata.

 

  1. Odpowiedzialność:

 

4.1 Kierownik Jednostki:

- zatwierdzenie harmonogramu hospitacji

- przechowywanie protokołów z hospitacji

- podjęcie działań naprawczych w odniesieniu do nauczycieli ocenionych negatywnie podczas hospitacji

 

4.2 Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości w Jednostce:

- opracowanie harmonogramu hospitacji w konsultacji z Kierownikiem oraz nauczycielami hospitującymi w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć i przekazanie go Kierownikowi Jednostki do zatwierdzenia

- poinformowanie nauczyciela hospitującego i hospitowanego o zaplanowanej hospitacji, nie później niż 7 dni roboczych przed terminem hospitacji

- opracowanie zbiorczych wyników z hospitacji w terminie do jednego miesiąca od otrzymania wszystkich protokołów z hospitacji

- sporządzenie raportu z przebiegu hospitacji i przekazanie go Kierownikowi

- sporządzenie sprawozdania z przebiegu hospitacji i przekazanie go Pełnomocnikowi Rektora ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

4.3 Hospitujący nauczyciel:

- przeprowadzenie hospitacji zgodnie z harmonogramem

- sporządzenie protokołu z hospitacji (zgodnie z zatwierdzonym wzorem protokołu hospitacji) do siedmiu dni roboczych po przeprowadzonej hospitacji

- przeprowadzenie rozmowy pohospitacyjnej z hospitowanym nauczycielem do siedmiu dni roboczych od sporządzenia protokołu

- przekazanie Pełnomocnikowi ds. Zapewniania Jakości Kształcenia  protokołu hospitacji podpisanego przez nauczyciela hospitującego i hospitowanego do siedmiu dni roboczych od przeprowadzenia rozmowy pohospitacyjnej

 

4.4 Hospitowany nauczyciel:

- odbycie rozmowy pohospitacyjnej z nauczycielem hospitującym

- podpisanie protokołu hospitacji

 

4.5 Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w  SJO

- analiza zbiorczych wyników hospitacji

 

Archiwizacja prac kontrolnych

Procedura Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Międzywydziałowej Jednostce Uczelnianej

 

 

 

Tytuł: Archiwizacja prac kontrolnych

 

 

  1. Podstawa prawna procedury:

 

Zarządzenie nr 22/2014 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie archiwizacji prac kontrolnych studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych

 

  1. Cel procedury:

 

Organizacja procesu archiwizacji prac kontrolnych w Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej, potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

 

  1. Zakres stosowania procedury:

 

Procedurze podlegają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w SJO PRz na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Proces archiwizacji prac kontrolnych  z zakończonego semestru musi zakończyć się do 30 marca dla modułów realizowanych w semestrze zimowym i do 30 października dla modułów realizowanych w semestrze letnim.. Zarchiwizowane prace kontrolne przechowywane są przez okres jednego roku od zakończenia procesu archiwizacji przez na nauczyciela lub innego pracownika wyznaczonego przez Kierownika SJO. Archiwizacji podlegają prace kontrolne realizowane w formie pisemnej, ustnej (np zestaw pytań wraz z konspektem odpowiedzi sporządzonym przez studenta w formie pisemnej), elektronicznej oraz inne wytwory (np. sprawozdania, prace rysunkowe).

 

  1. Odpowiedzialność:

 

4.1 Nauczyciel:

- przechowywanie wszystkich prac kontrolnych nie krócej niż 14 dni od ogłoszenia oceny końcowej

- zarchiwizowanie trzech wybranych przez nauczyciela prac kontrolnych z oceną najwyższą, średnią i najniższą i przechowywanie ich przez okres jednego roku od zakończenia procesu archiwizacji

- przekazanie kompletu prac kontrolnych podlegających archiwizacji Kierownikowi SJO w przypadku nauczyciela zatrudnionego na zasadach umowy cywilnoprawnej

-

4.2 Kierownik SJO PRz:

- nadzór nad przestrzeganiem przez nauczycieli procedury archiwizacji prac kontrolnych

- archiwizacja i przechowywanie zarchiwizowanych prac nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję